Rock'n'Roll Gimnazija

Statut kluba

Temeljem članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine 74/14) i članka 47. stavak 6. Zakona o sportu (Narodne novine 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12 I 94/13),Redovna skupština Rock’n’roll kluba Rock’n’roll Gimnazije, održana 09.09.2015. donijela je

S T A T U T

Rock’n’roll kluba
ROCK’N’ROLL GIMNAZIJA

 

I

OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju; izgledu pečata; o ciljevima i području(ima) djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi te ospodarskim djelatnostima sukladno zakonu; o načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora udruge; međusobnim pravima i obvezama udruge i ustrojstvenih oblika, prestanku postojanja udruge; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge te o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge te drugim pitanjima od značaja za udrugu.

 

Članak 2.

Naziv Udruge je: Rock’n’roll klub „Rock’n’roll Gimnazja“.

Skraćeni naziv Udruge je: RRK „R’n’R Gimnazija“.

Sjedište Udruge je u Zagreb. Odluku o adresi sjedišta donosi Predsjedništvo kluba.

 

Članak 3.

Rock’n’roll klub „Rock’n’roll Gimnazija“ (u daljem tekstu Udruga) je udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu. Udruga je neprofitna pravna osoba.

 

Članak 4.

Udruga ima pečat.

Pečat Udruge je: kružnog oblika, promjera 30 mm sa ispisanim tekstom Rock’n’roll klub “Rock’n’roll Gimnazija“ Zagreb. Klub ima znak. Znak kluba je: anđeo s gitarom.

Članak 5.

Udrugu zastupa Predsjednik i Tajnik. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

 

II.

CILJEVI, PODRUČJE(A) DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA DJELATNOST I ( I GOSPODARSKE DJELATNOST I) UDRUGE

Članak 6.

Udruga je osnovana u cilju:

 • promicanja, razvitka i unapređenja akrobatskog rock’n’roll-a;
 • stvaranje uvjeta za postizanje vrhunskih dometa u akrobatskom rock’n’roll-u;
 • širenje aktivnosti akrobatskog rock’n’roll-a osobito među djecom I mladeži;
 • razvijanje i promicanje međusobne suradnje udruga akrobatskog rock’n’roll-a;
 • ostvarivanje međunarodnih sportskih veza i suradnje;
 • promicanje odgojnih zadaća u sportu u duhu fair-play-a, razumijevanje, tolerancija i odgovornosti kroz bavljenje akrobatskim rock’n’roll-om;
 • promicanje olimpijskih ideala;

Udruga sukladno ciljevima Udruge djeluje na području sporta i rekreacije.

 

Članak 7.

Djelatnosti Udruge su:

 • Poticanje i promicanje akrobatskog rock’n’roll-a;
 • planiranje rada i razvitka akrobatskog rock’n’roll-a;
 • pripremanje svojih članova za sudjelovanje u sastavu gradske, županijske odnosno državne reprezentacije;
 • informiranje javnosti o akrobatskom rock’n’roll-u;
 • razvijanje programa međunarodne suradnje;
 • izdavanje knjiga i časopisa, iz područja svoje djelatnosti;
 • jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje;
 • organizacija plesnih aktivnosti;
 • organizacija sportske pripreme i poduke;
 • sudjelovanje, organizacija i vođenje sportskih natjecanja;
 • briga o zdravlju i zdravstvenoj zaštiti članova Udruge;
 • poduka i trening u rekreativne i natjecateljske svrhe;
 • organiziranje sportska rekreacija – grupni fitnes programi i individualni fitnes programi, tjelesne aktivnosti i igre koje se organizirano izvode radi unapređenja zdravlja i rekreacije, organiziranje i provođenje rekreacijskog vježbanja, organiziranje sportsko rekreacijskih natjecanja i sportsko rekreativnih edukativnih projekata i programa, ostale djelatnosti sportske rekreacije;
 • organiziranje i provođenje sportskih natjecanja i sportskih priredbi – organiziranje i provođenje pustolovnih, više-sportskih i dr. projekata, susreta i turnira, organiziranje sportskih edukativnih projekata i programa (kampovi, škole, priredbe, festivali, radionice) za poticanje bavljenja sportom i tjelesnim vježbanjem, ostale djelatnosti organiziranja i provođenja sportskih natjecanja i sportskih priredbi;
 • promocija sporta i zdravog načina življenja;
 • ukupnom aktivnošću Udruga će poticati razumijevanje i usvajanje etičkih vrijednosti kroz bavljenje športom;
 • obavljanje drugih zadaća koje su utvrđene ovim Statutom, drugim propisima i pravilima, a od interesa su za sport i rekreaciju u Gradu Zagrebu.

Gospodarske djelatnosti Udruge su:

 • izdavačka djelatnost
 • marketinške djelatnosti

Udruga može radi obavljanja gospodarskih djelatnosti osnovati trgovačko društvo, zadrugu, druge gospodarske subjekte, a uzajamne odnose urediti ugovorom.

Udruga gospodarske djelatnost može obavljati pored djelatnosti kojima se ostvaruju njegovi ciljevi utvrđeni statutom, ali ih ne može obavljati radi stjecanja dobiti za svoje članove ili treće osobe. Ako u obavljanju gospodarskih djelatnosti Udruga ostvari višak prihoda nad rashodima, on se može upotrijebiti isključivo za ostvarenje ciljeva Udruge utvrđenih Statutom.

 

Članak 8.

Rad Udruge je javan.

Obavještavanje javnosti se vrši objavljivanjem svih informacija na mrežnim (web) stranicama Udruge, objavom informacija u drugim sredstvima priopćavanja.

 

III

ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 9.

Članom Udruge može postati svaka fizička osoba i pravna osoba.

 

Članak 10.

Članom Udruge se postaje upisom u popis članova koji vodi tajnik Udruge.

Popis članova vodi se elektronički i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu) člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva, ako su utvrđene statutom te datumu prestanka članstva u udruzi.

Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

 

Članak 11.

Visinu članarine određuje Predsjedništvo Udruge.

 

Članak 12.

Prava, obveze i odgovornosti članova su:

 • bavljenje aktivnostima Udruge,
 • sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge,
 • čuvanje i podizanje ugleda Udruge,
 • čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza,
 • plaćanje članarine

 

Članak 13.

Članstvo u Udruzi prestaje:

 • dragovoljnim istupom;
 • neplaćanjem članarine;
 • isključenjem.

Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati sve rate mjesečne članarine za tekuću godinu.

Odluku o isključenju člana iz Udruge donosi Predsjedništvo.

Isključeni član ima pravo u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge. Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana, računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

 

Članak 14.

Udruga se može udružiti u saveze udruga, zajednice, mreže i u međunarodne udruge.

Odluku o udruživanju donosi Skupština.

 

IV

RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 15.

Spor/sukob interesa u udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova udruge kojima članovi mogu slobodno raspolagati a koji utječe na rad udruge u cjelini odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa na sve članove.

Za rješavanje sporova/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće izmeđučlanova udruge. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuju se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Odluka arbitražnog vijeća je konačna.

Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja udrugom temeljem kojih se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća udruzi da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, udruga podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća.

 

V.

TIJELA UDRUGE

Članak 16.

Tijela Udruge su:

 • Skupština
 • Predsjednik
 • Dopredsjednik
 • Tajnik
 • Predsjedništvo

 

SKUPŠTINA

Članak 17.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu sačinjavaju svi punoljetni članovi Udruge, te predstavnik pravne osobe članice Udruge kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe ako unutarnjim aktom pravne osobe nije propisan drukčiji uvjet imenovanja.

Članak 18.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine.

Sjednice Skupštine saziva Predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu.

U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan I mjesto održavanja sjednice.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Udruge.

U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti Dnevni red sjednice.

Predsjednik saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu predlagatelja a ako je ne sazove u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka, sazvat će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

 

Članak 19.

U slučaju isteka mandata tijelima udruge, Skupštinu udruge saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili minimalno pet članova udruge, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima udruge.

 

Članak 20.

Sjednici Skupštine predsjedava Predsjednik Udruge. U odsutnosti Predsjednika, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja predsjedava sjednicom.

O radu sjednice vodi se zapisnik, kojeg potpisuje zapisničar, koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

 

Članak 21.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina.

 

Članak 22.

Skupština udruge:

 • utvrđuje politiku rada Udruge,
 • usvaja statut udruge i njegove izmjene i dopune,
 • usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu
 • usvaja godišnje financijsko izvješće,
 • donosi druge akte i odluke važne za rad Udruge,
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti te gospodarskih djelatnosti
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,
 • bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje
 • bira i razrješava druga tijela udruge
 • bira i razrješava arbitražno vijeće i donosi pravilnik o njegovom radu
 • imenuje i opoziva likvidatora udruge,
 • daje smjernice za rad udruge,
 • odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Udruge,
 • odlučuje o prestanku rada Udruge i raspodjeli preostale imovine udruge,
 • donosi odluku o statusnim promjenama (pripajanju, spajanju i podjeli udruge),
 • donosi odluku o osnivanju ustrojstvenih oblika
 • odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela udruge.

 

PREDSJEDNIK

Članak 23.

Predsjednika Udruge bira Skupština Udruge na mandat od četiri godine i može biti ponovno biran.

 

Članak 24.

Predsjednik:

 • zastupa Udrugu,
 • saziva Skupštinu Udruge,
 • rukovodi radom Skupštine Udruge,
 • vodi poslove udruge sukladno odlukama skupštine
 • odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća
 • utvrđuje prijedlog Statuta i predlaže program rada Skupštini na razmatranje i prihvaćanje,
 • brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge,
 • upravlja imovinom Udruge,
 • podnosi izvješća o radu Udruge Skupštini Udruge,
 • brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine Udruge,
 • sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun udruge
 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji void registar udruga
 • donosi odluku o isključenju člana iz udruge,
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima udruge.

 

Članak 25.

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Udruge.

Predsjednik podnosi Skupštini Udruge godišnje izvješće o svom radu.

 

DOPREDSJEDNIK

Članak 26.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje Dopredsjednik.

Dopredsjednika Udruge bira Skupština Udruge na mandat od četiri godine.

 

TAJNIK

Članak 27.

Tajnika Udruge bira i imenuje Skupština na mandat od četiri godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Udruzi.

Tajnik Udruge vodi registar članova Udruge sukladno odredbama ovog Statuta, sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun udruge.

 

Članak 28.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge Skupština može osnovati stalne I povremene komisije ili druga radna tijela Udruge.

Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivanju i odgovornost za obavljanje poslova.

 

PREDSJEDNIŠTVO

Članak 29.

Izvršne funkcije i druge poslove utvrđene ovim Statutom obavlja Predsjedništvo Udruge.

 

Članak 30.

Predsjedništvo čini pet članova.

Predsjedništvo je izvršno i operativno kolegijalno tijelo. Predsjednik Udruge saziva sjednice Predsjedništva i rukovodi radom Predsjedništva.

 

Članak 31.

Predsjedništvo:

 • utvrđuje prijedloge programa djelatnosti i planove rada;
 • utvrđuje prijedlog Programa rada i Statuta koji se podnose Skupštini na razmatranje i prihvaćanje;
 • upravlja imovinom Udruge;
 • podnosi izvješća o radu Skupštini Kluba;
 • imenuje komisije i slična tijela prema potrebi, te im određuje zadatke;
 • obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Kluba donosi opći akt kojim odlučuje o naknadama,nagradama i potporama, te besplatnom korištenju objekata i opreme

 

Članak 32.

Sjednicu Predsjedništva saziva Predsjednik Udruge.

Odluke Predsjedništva donose se većinom glasova svih članova Predsjedništva.

Sjednice Predsjedništva održavaju se prema potrebi o čemu odlučuje predsjednik, a mora se održati najmanje jednom u tri mjeseca.

 

Članak 33.

Za svoj rad Predsjedništvo je odgovorno Skupštini.

Predsjedništvo podnosi Skupštini godišnje izvješće o svom radu.

Mandat članova Predsjedništva traje četiri godine.

 

VI.

IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJE IMOVINOM

Članak 34.

Imovinu Udruge čine:

 • novčana sredstva koja je udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima
 • novčana sredstva koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojim se ostvaruju ciljevi, obavljanjem djelatnosti, financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora
 • nekretnine i pokretne stvari udruge,
 • druga imovinska prava.

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanjem djelatnosti određenih statutom udruge, u skladu sa zakonom.

 

Članak 35.

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Predsjednik Udruge podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

 

VII.

PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Članak 36.

Udruga prestaje postojati odlukom Skupštine ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

U slučaju prestanka postojanja Udruge preostala imovina će pripasti ARRK MEGARock Zagreb.

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Udruge.

 

Članak 37.

Likvidatora udruge imenuje i opoziva Skupština. Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.

 

VIII

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 38.

Statut Udruge donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Udruge nakon provedene rasprave.

 

Članak 39.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge.

Tumačenje drugih akata Udruge daje Predsjednik Udruge.

 

Članak 40.

Statut Udruge stupa na snagu s danom donošenja na Skupštini Udruge

U Zagrebu, 09.09.2015 godine.

 

Predsjednik Udruge

Darko Torjanac